XESTIÓN INTEGRADA DAS ZONAS COSTERAS

Está páxina darase información sobre a Xestión Integrada das Zonas Costeiras.
A importancia de noso litoral dende o punto de vista social, medioambiental, económico, patrimonial, etc. fai  necesario que se abarque dende un punto de vista integrado para evitar que actuacións parciais o sectoriais produzan efectos nocivos no ecosistema e na economía do noso litoral, e súa vez teñan impactos negativos na poboación.
Esta páxina será punto de encontro do coñecemento actual sobre a Xestión Integrada das Zonas Costeira.Este documento sobre Xestión Integrada dos Zonas Costeiras en España, informanos da situación da planificación e Xestión Integrada en España, este informe se realizou para cumprir co requirimento do Capítulo VI da recomendación do Parlamento Europeo e do Consello de 30 de Mayo de 2002 sobre a aplicación da xestión integrada das zonas costeiras en Europa.

 Plan de Órdenación do Litoral de Galicia

O Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, é un documento ten por obxecto establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sostibilidade, así como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e posta en valor das zonas costeiras.
Informe Xestión Integrada das Zonas Costeiras en España  

"Recordar que las zonas costeras son el lugar de todas las presiones demográficas, económicas y ecológicas
no es un truísmo, pero una necesidad. Este espacio, objeto de todos los conflictos de uso, pesca, acuicultura,
industria, transportes marítimos, recreación, esta por otro lado en la convergencia de todos los impactos de cambio global, nivel del mar, evoluciones climáticas, etc. La manera en la que las comunidades costeras, los gobiernos y las organizaciones internacionales abordarán la utilización del espacio costero condiciona en efecto el desarrollo sostenible de estas regiones. De ahí la necesidad de  compañar y guiar los administradores y los habitantes costeros, sin importar quienes sean."
Asi comenza o prefacio do documento e guía editado pola UNESCO, a Comisión Oceanográfica Intergubernamental, MAB, e outros no 2001, no seu nº 47 Guia metodoloxica VOL II titulada.
"Intrumentos y Personas para una Gestión integrada de las Zonas Costeras", este documento ten interese metodolóxico para a implantación da XIZC.
 Guia "Instrumentos y Personas para una Gestión Integrada de las Zonas Costeras" 2001


Boletín de la A.G.E. N.º 47 - 2008, págs. 143-156

EL RETO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS
ZONAS COSTERAS (GIZC) EN LA UNIÓN EUROPEA
María Tros-de-Ilarduya Fernández
Instituto Universitario de Geografía
Universidad de Alicante
Artículo interesante sobre evolución da GIZC en Europa e sobre Andalucía.
Para ler o artículo preme aquí

EXEMPLO DE XESTIÓN INTEGRADA DE ZON COSTEIRA: CAMP Levante Almería

Trátase dun ensaio, unha nova fórmula na que, a través dun proceso de apredizaxe e participación das administracións e os actores do territorio, se consigua diagnosticar os problema existentes na xestión do litoral,  de froma que como resultado obteñase un proxecto común para este territorio, materializado nunha estratexia que marque os pasos a segui para compatibilizar o desenvolvemento socioeconómico e a conservación da natureza.
Para máis información premer aquí