miércoles, 5 de noviembre de 2008

XORNADA "AUGA E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DESDE O ENFOQUE LOCAL"

Esta xornada terá lugar o día 17 de novembro de 2008 no Concello de Abegondo, estando prevista a inauguración ás 9:30 horas. Data de prescripción ata o 14 de novembro.

O seu obxectivo é facer unha presentación xeral da xestión dos recursos hídricos en Galicia, tratando temas fundamentais como o papel da cooperación no uso e xestión da auga como clave do desenvolvemento sostible; o estado de aplicación da Directiva Marco da Auga e os grandes retos que se presentan na área metropolitana de A Coruña de cara á problemática deste recurso.

Ver tríptico

jueves, 16 de octubre de 2008

ENTREGA DO DOCUMENTO FINAL P.E.Z. "GOLFO ÁRTABRO"

O mércores día 15 de outubro, a equipa redactora do Plan Estratéxico Zonal “Golfo Ártabro”, remitiu á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos o documento definitivo da candidatura.

Este documento foi aprobado por todos os socios do GAC na Asemblea Xeral celebrada o día 13 de outubro e nel recóllense os cambios acordados en dita asemblea.

O documento final está a disposición de todos os interesados pinchando nos Link´s que se axuntan nesta páxina.

miércoles, 15 de octubre de 2008

REUNIÓN DA ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS DO "GOLFO ÁRTABRO"


Esta reunión celebrouse o día 13 de outubro no Salón de Plenos do Concello de Sada ás 19:00 horas en primeira e única convocatoria.

Seguindo a orde do día, informouse a todos ós socios sobre a elección de cargos da Xunta Directiva que tivo lugar o día 10 de outubro. Estes cargos foron ratificados pola Asemblea Xeral.

Seguidamente, técnicos de Terra das Mariñas e da Fundación Comarcal de Cambre, en colaboración cá Xunta Directiva, presentaron a candidatura-estratéxia P.E.Z.

Debatiuse sobre determinados aspectos do Plan Estratéxico Zonal que serán correxidos pola equipa redactora previamente ó envío do mesmo á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

O documento definitivo colgarase no Blog para consulta de todos os socios, onde constarán os cambios aprobados pola Asemblea Xeral.

lunes, 13 de octubre de 2008

CELEBRACIÓN DA XUNTA DIRECTIVA


O día 10 de outubro reuniúse a Xunta Directiva do Golfo Ártabro. Dita reunión celebrouse na Casa da Cultura "Pintor LLoréns" de Sada ás 19:00 horas.

Nesta xuntanza elixironse os cargos da Xunta Directiva que serán ratificados por todos os socios na vindeira Asemblea Xeral, que se celebrará o 13 de outubro ás 19:00 horas no Salón de Plenos do mesmo concello.

Os cargos foron asignados ós representantes das seguintes asociacións:

Presidencia: Confraría de Sada.
Vicepresidencia: Concello de Paderne.
Tesourería: Confraría de Miño.
Secretaría: Asocíación Terra das Mariñas.

domingo, 12 de octubre de 2008

REUNIÓN DA MESA DO MAR


Os representantes das distintas confrarías e distintas asociacións do sector pesqueiro, rerunironse o día 10 de outubro as 17:30 horas na Casa da Cultura "Pintor LLoréns" do Concello de Sada.

Nesta reunión a Mesa do Mar, elixiu ós seus representantes na Xunta Directiva do G.A.C. e propuxo o representante que exercerá de presidente do G.A.C.

Elexíuse a Confraría de Sada para a presidencia, sendo o seu Patrón Maior Andrés García Boutureira a persoa proposta como presidente da Asociación.

Os equipos técnicos de Terra das Mariñas e a Fundación Comarcal de Betanzos informaron ós representantes do Sector do Mar, os avances realizados no Plan Estratéxico de Zona e os avances realizados na elaboración da candidatura.

jueves, 9 de octubre de 2008

ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DAS MESAS DO SECTOR PÚBLICO, ECONÓMICO E SOCIAL NA XUNTA DIRECTIVA DO "GOLFO ÁRTABRO"


Os días 7 e 8 de outubro celebráronse, na casa da cultura de Sada "Pintor LLoréns", as respectivas mesas dos sectores Público, Social e Económico.
Nestas reunións elixironse os representantes para a Xunta Directiva do Golfo Ártabro de cada unha das mesas. Estes representantes son:

SECTOR PÚBLICO
- Concello de Sada.
- Concello de Paderne.
- Concello de Narón.

Neste sector acordouse que os representantes do mesmo elixiranse cada ano entre os 15 concellos comprendidos no territorio.

SECTOR SOCIAL
- Asociación Rabo do Galo.
- Asociación Meigas.
- COGAMI.

SETOR ECONÓMICO
- Agroalimentaria do Eume.
- Asociación de empresarios de Miño.
- Asociación Terra das Mariñas.

martes, 7 de octubre de 2008

NOTA INFORMATIVA: CAMBIO DE DÍA PARA A CELEBRACIÓN DA REUNIÓN DO SECTOR ECONÓMICO

A reunión do SECTOR ECONÓMICO, fixada para ó mércores 07 de outubro ás 19:00 horas CELEBRARASE O MÉRCORES 08 DE OUTUBRO ÁS 19:00 horas NA CASA DA CULTURA DE SADA "PINTOR LLORÉNS".

domingo, 5 de octubre de 2008

CALENDARIO DE PRÓXIMAS REUNIÓNS DO GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA "GOLFO ÁRTABRO"

Próximamte celebraranse unha serie de reunións do equipo redactor cós distintos sectores que compoñen o G.A.C. (Público, Económico, Social e Pesqueiro).
Nestas reunións farase unha diagnose compartida entre os socios de cada sector vendo as Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades que se deban reflexar no documento candidatura, así mesmo elixiranse os representantes de cada sector na Xunta Directiva.
As datas acordadas para ditas reunión foron consensuadas na Asemblea Xeral do 3 de outubro do presente ano por todos os asistentes á mesma e terán lugar na Casa da Cultura de Sada "Pintor Lloréns".

- SECTOR PÚBLICO: Martes 7 de outubro ás 13:00 horas.
- SECTOR ECONÓMICO: Martes 7 de outubro ás 19:00 horas.
- SECTOR SOCIAL: Mércores 8 de outubro ás 19:00 horas.
- SECTOR PESQUEIRO: Venres 10 de outubro ás 17:30 horas.

A elección de cargos da Xunta Directiva e a aprobación do borrador do documento candidatura, farase nun primer momento polos membros da Xunta Directiva e serán ratificadas pola Asemblea Xeral, ditas reunións celebraranse os días:

- XUNTA DIRECTIVA: Venres 10 de outubro ás 19:00 horas na CASA DA CULTURA "PINTOR LLORÉNS" (CONCELLO DE SADA).
- ASEMBLEA XERAL: Luns 13 de outubro ás 19:00 horas no SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE SADA.

O VENRES 3 DE OUTUBRO, TIVERON LUGAR AS REUNIÓNS DA COMISIÓN XESTORA E DA ASEMBLEA XERAL PARA A CONSTITUCIÓN DO GOLFO ÁRTABRO


O pasado venres 3 de outubro, teñense celebrado, segundo o previsto, as reunións da Comisión Xestora e da Asemblea Xeral, para a constitución do Grupo de Acción Costeira "Golfo Ártabro".
Na Asemblea Xeral, expúxose, ante todos os asistentes os asistentes, o cronograma que se está a seguir na elaboración do documento candidatura e fixáronse, de forma consensuada, as datas para as próximas reunións entre o equipo redactor e os distintos sectores implicados no Programa.
Así mesmo, nesta Asemblea Constituínte, explicáronse os cambios propostos pola Comisión Xestora para o borrador de estatutos, tras o cal foron aprobados por unanimidade por todos os representantes de distintas asociacións alí presentes.
Finalmente asináronse a acta fundacional e os estatutos definitivos.

lunes, 29 de septiembre de 2008

CELEBRACIÓN DA ASEMBLEA CONSTITUCIONAL DO G.A.C. "GOLFO ÁRTABRO"

O venres día 3 de outubro de 2008; ás 19:30 horas na Casa da Cultura Pintor LLoréns (concello de Sada), celebrarase a asemblea constitucional do G.A.C. "Golfo Ártabro".
A dita reunión poderán asistir representantes de todas as asociacións dos 15 concellos que forman o Grupo de Acción Costeira (Ares, Arteixo, Bergondo, Cabanas, Cambre, Culleredo, Fene, Miño, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Paderne, Pontedeume e Sada).
A data límite, para que todas as asociacións interesadas envien o modelo de adhesión ó Grupo, será ó momento de inicio da Asemblea Constituínte.
O modelo de adhesión pódese baixar dende este blog pinchando no link correspondente, e deberase remitir a calquera das oficinas de desenvolvemento rural que están a traballar na redacción do documento, estas son: Terra das Mariñas e Fundación Comarcal de Betanzos.

REUNIÓN DA COMISIÓN XESTORA DO GOLFO ÁRTABRO CELEBRADA O DÍA 20 DE AGOSTO DE 2008


O día 20 de agosto ás 11:30 horas, celebrouse, na Casa da Cultura de Sada "Pintor LLoréns", unha reunión da Comisión Xestora do Golfo Ártabro. A ela asistiron un total de 15 representantes de distintas Cofradías do territorio e da Administración Local, así como un representante da Asociación de Artesáns do Eume e catro técnicos dos G.A.L. "Terra das Mariñas", "Euroeume" e "Fundación Comarcal de Betanzos".
Nesta reunión aprobáronse as actas das reunións celebradas con anterioredade de forma unánime.
Presentouse ós membros da Comisión Xestora o tríptico elaborado para a difusión do programa.
Tamén se acordou que cada Grupo de Desenvolvemento Rural se encargue da difusión, entre os colectivos do seu territorio, de toda a información e documentación precisa para formar parte do novo Grupo.
Os técnicos dos distintos G.A.L. do territorio empezarán a traballar no borrador do Plan Estratéxico Zonal que, de ser posible, presentarase o mesmo día da constitución do Grupo (venres 3 de outubro de 2008).
Para a elaboración de dito documento celebraranse unha serie de reunións con cada unha das cofradías onde se propoñeran proxectos e problemas que se poidan afrontar cós fondos xestionados polo G.A.C.
En relación có borrador de estatutos, o equipo redactor deberá estudar as propostas recollidas para darlle forma defiunitiva ó documento.
Feitas as modificacións correspondentes, o borrador quedou aprobado pola Comisión Xestora que se presentará na Asemblea Xeral de constitución. Este borrador enviarase ó CETMAR para que o validen.
Nesta reunión, o concelleiro de cultura de Sada, D. José Garrote, ofrece unha das prantas da Casa do Mar como sede do novo Grupo. Os asistentes á reunión mostraron o seu agrado ante este ofrecemento e a resolución definitiva de cara a ubicación do Grupo queda condicionada a que o concello de Sada cfaga efectiva a concesión de dito local.

REUNIÓN DA COMISIÓN XESTORA DO GOLFO ÁRTABRO CELEBRADA O DÍA 30 DE XULLO DE 2008

O día 30 de xullo ás 12:30 horas, reuniuse na Casa da Cultura Pintor LLoréns de Sada; a Comisión xestora do G.A.C.
Á reunión asistirón 16 persoas en representación de distintas Cofradías e da Administración Local e representantes sen voto das Asociacións Terra das Mariñas, Euroeume e Fundacíón Comarcal de Betanzos.
Por parte de D. Jose Garrote (concelleiro de Turismo de Sada) proponse que cada membro da Comisión Xestora analice o modelo de estatutos inicialmente proposto e que, posteriormente, se envien as propostas ó equipo redactor. Este equipo será o encargado de dar forma ó novo modelo que deberá ser aprobodo pola Comisión Xestora nunha futura asemblea. A canle comunicativa para o intercambio destes documentos será o correo electrónico, para aquelas asociacións que non dispoñan do mesmo empregarase o libro da Guía da candidatura.
Acordase a elaboración dunha carta de invitación por parte do equipo técnico, que unha vez aprobada pola Comisión Xestora será enviada a cada concello do G.A.C.
A difusión do programa levarase a cabo polas administracións locais dentro do seu ámbito territorial.
Por parte da patrona maior da Cofradía de Mugardos, solicitase que se teña en conta o calendario de mareas á hora de fixar as futuras reunións; ó fin é que a asistencia ás mesmas non supoña un perxuizo económico ós representantes das cofradías. en base a isto son as cofradías quenes propoñen a data para a vindeira reunión.

A próxima reunión terá lugar o mércores día 20 de agosto ás 11:00 horas na Aula da Cultura de Sada e unha presentación da campaña ante os medios ás 12:30 horas.

REUNIÓN DA COMISIÓN XESTORA DO GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA "GOLFO ÁRTABRO" CELEBRADA O 18 DE XULLO DE 2008


O 18 de xullo de 2008, ás 18:30 horas, reuniuse a Comisión Xestora do G.A.C. "Golfo Ártabro" na Casa da Cultura Pintor LLoréns (concello de Sada).
A dita reunión asistiron un total de 22 persoas en representación de distintas Cofradías de Pescadores, Clubs Deportivos, Asociacións de Artesáns e da Administración pública, así como os técnicos encargados da redacción do documento-candidatura.
D. José Garrote deu a benvida a todos os asistentes e ofreceu ó concello de Sada para ser a sede do G.A.C. Tras esta presentación, D. Jorge Blanco (xerente do G.A.L. "Terra das Mariñas"), explicou mediante a proxección de diapositivas, qué son cómo funcionarán os novos Grupos de Acción Costeira.
A formación da Comisión Xestora foi un dos acordos establecidos na asemblea, de tal xeito que queda constiuída por:
1.- Andrés Boutureira (Patrón maior da Cofradía de Sada)
2.- Mª Josefa Crespo Fraga (Patrona maior da Cofradía de Miño)
3.- Manuel Bañobre Durán (Patrón maior da Cofradía de Barallobre)
4.- Teresa Carnero Blanco (Patrona maior da Cofradía de Mugardos)
5.- Mª Jesús Lopez Iglesias (Patrona maior da Cofradía de Eume)
6.- Daniel Fernández Ríos (Patrón maior da Cofradía de Lorbé)
7.- Cesar Longo Queijo (Alcalde de Paderne)
8.- Julio Ignacio Iglesias Redondo (Alcalde Ares)
9.- Gabriel Torrente Piñeiro (Alcalde de Pontedeume)
10.- Jose Garrote Martín (Concelleiro de Turismo do concello de Sada)
11.- Representante do Grupo de Acción Local "Terra das Mariñas"
12.- representante do Grupo de Acción Local "Euroeume"
13.- Representante do Grupo de Acción Local " Costa Ártabra"
14.- Representante do Grupo de Acción Local "Fundacíon Comarcal de Betanzos"

Esta Comisión establecerá unhas liñas de actuación de cara a constitución da asociación.

Por acordo de todos os asistentes, quedou fixada a data da próxima reunión para o mércores 30 de xullo ás 12:00 horas na Casa da Cultura Pintor LLoréns de Sada.