lunes, 2 de septiembre de 2013

ABERTO O PRAZO PARA PRESENTACIÓN PROXECTOS AO ABEIRO DO PLAN ESTRATÉXICO ZONAL DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA

Esta aberto o prazo para presentación de proxectos ao abeiro do Plan Estratéxico Zonal dos Grupo de Acción Costeira "Golfo Ártabro", ya que publicouse a Orde de ampliación de concesión de axudas ao abeiro dos plans estratéxicos dos Grupos de Acción Costeira, para presentación de proxectos produtivos e non produtivos do GAC Golfo Ártabro, segundo a orde abaixo sinalada.ORDE do 16 de xullo de 2013 pola que se modifica a Orde do 16 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos grupos de acción costeira para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar (financiada polo Fondo Europeo de Pesca).Onde se informa da ampliación de convocatoria de AXUDAS  ao 30 Setembro de 2013 e  31 de marzo de 2014, para presentación de proxectos produtivos e non produtivos.

Para orientar aos promotores os xunto a tipoloxía de proxectos financiables dende o Plan Estratéxico Zonal do Grupo de Acción Costeira “Golfo Ártabro”.
Os eixos para proxectos produtivos e non produtivos:
Tipoloxía de proxectos por eixos:
1.      Fortalecemento da competitividade do sector pesqueiro
·         Creación, mellora, ampliación e modernización de empresas de extracción, cultivo e comercialización de productos do mar (non mercado minorista)
·         Mellora da comercialización dos productos das rías (non Mercado minorista)
·         Implantación da normativa de calidade nos productos do mar. Mellora da seguridade alimentaria e da calidade. Trazabilidade. Certificacións de Calidade
·         Mellora da competitividade do sector acuícola e marisqueiro mediante a formación e incremento do valor engadido das producción e xurdimento de novas produccións.
·         Introducción de métodos para a retirada, tratamento ou valorización de residuos e descartes nas empresas transformadoras
·         Apoio á diferenciación e promoción mediante marcas de calidade dos productos do mar
·         Deseñar imaxe do territorio para mellorar a comercialización dos productos do mar
·         Desenvolvemento de novas producción do mar mediante un impulso do I+D+I
·         Seminarios de formación e capacitación para axentes do sector
·         Fomento de medidas de cooperación inter e intrasectoriais para reforzar o capital social do territorio.
·         Aplicación de novas tecnoloxías ao furtivismo
·         Estudio de posibilidades de negocio no exterior.
2.      Creación de emprego e oportunidades económicas a través da comercialización
·         Posta en marcha de novas actividades hostaleiras por Confrarías
·         Promoción e diversificación do traballo das redeiras. Fomento da artesanía
·         Creación, ampliación e mellora das empresas de servizos de ocio e turísticos
·         Mellora da calidade na hostalería e fomento do coñecemento do mundo do mar
·         Fomento do turismo Mariñeiro e de litoral
·         Fomento das actividades náuticas sostibles
·         Fomento do consumo de productos do mar como alimento e investigación para outros usos
·         Creación de aulas temáticas do mar por confrarías
·         Valorización da cultura mariñeira inmaterial
·         Organización de eventos deportivos relacionados co mar, co fin de difundir e promocionar o territorio.
·         Recuperación e tamatización de roteiros do litoral e do patrimonio histórico, cultural , material e inmaterial relacionado co mar
·         Melloras e acondicionamento de infraestructuras e equipamentos para uso turístico, adaptadas a persoas de mobilidade reducida, relacionadas co mar.
3.      Mellora do entorno natural e da calidade ambiental
·         Mellora ambiental e valorización de zonas Rede Natura 2000 e outras de interese natural costeiras.
·         Valorización de ecosistemas mariños: rexenaración dos ecosistema do litoral, aproveitamentos didácticos e turísticos, turismo de buceo…
·         Recuperación e rehabilitación de zonas ambientalmente degradadas e recuperación de hábitats.
4.      Promoción da cohesión social
·         Recuperación e rehabilitación de pobos mariñeiros
5.      Fomento da sociedade da información e as novas tecnoloxías
·         Fomento da incorporación das novas tecnoloxías no secto
·         Fomento de aplicación das novas tecnoloxías para a reducción da factura enerxética. Fomento de enerxias renovables. (sector do mar, e empresas de transformación)
6.      Fomento da igualdade de oportunidades
·         Fomento de actividades empresariais que serva para mellorar empregrabilidade da muller
·         Actuacións non produtivas para o fomento da incorporación dos colectivos de difícil inserción no mundo laboral.
7.      Fomento da cooperación e da participación.
·         Establecemento de redes de cooperación con outros GAC´s, Comunidades pesqueiras e outros territorios.
·         Cooperación con terceiros países para capacitar en pesca, marisqueo e acuicultura.
·         Fomento de instrumento de información, asesoramento e formación
·         Xornadas de intercambio con centros de investigación rexonais, nacionais, e internacionais
Estas axudas son unha oportunidade para a creación de emprego nas localidades de costa do Golfo Ártabro, para a xente do mar que queira diversificar a súa actividade, como a emprendodores do territorio.

Para máis información, poñanse en contacto na nosa oficina localizada no baixo da Casa do Mar de Sada, ou polas distintas vías: teléfono, correo electrónico, ou whatssap, facebook.
 
 
 


No hay comentarios: