miércoles, 6 de marzo de 2013

Bases de contratación dunha asistencia técnica para a realización da terceira edición da Campaña Gastronómica "Cómete o Mar".

BASES PARA A CONTRATACION DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REALIZACIÓN
DA TERCEIRA EDICCION DA CAMPAÑA GASTRONOMICA COMETE O MAR
Entidade contratante
GRUPOS DE ACCION COSTEIRA GALEGOS
a excepción do grupo cinco que participará no proxecto pero sen a condición de
entidade contratante.
Contratación
Procedemento aberto con multiplicidade de criterios.
Obxecto
Asistencia técnica para a realización de actividades de dinamización aoabeiro dos Plans Estratéxico Zonais (PEZ) dos grupos de Acción Costeira de Galicia
 
Traballos a realizar
XORNADAS DE PROMOCIÓN DOS PRODUTOS DO MAR “COMETE O MAR”
Contido das propostas
As propostas a presentar orientaranse á consecución dos seguintes obxectivos:
Promocionar e posicionar o Club de Produto de turismo Mariñeiro Mar Galaica, Poñer en valor osprodutos mariños da zona, Sensibilizar ao sector hostaleiro cara ao consumo e potenciación destes produtos e Colaborará promoción turística do territorio.
 
Prazo de execución
Xornadas: meses de maio e xuño 2013
Orzamento de licitación
 
CENTO OITO MIL EUROS(108.000,00€), I.V.E. INCLUIDO
Os gastos dos anuncios serán por conta do adxudicatario.
Criterios de adxudicación:
Ver cláusula 7 das presentes bases
Pagamento
A realización do pagamento, farase unha vez finalizado e contrastado o traballo realizado, sempre segundo a execución dos pagamentos dos gastos de funcionamento e dinamización
aos grupos de acción costeira pola Consellería do Mar.
Presentación das ofertas:
Dez días naturais dende a publicación do anuncio, ata ás 14:00
horas no Rexistro do GAC RÍA DE MUROS
NOIA E SEO DE
FISTERRA (Ver cláusula 7 das presentes bases).
 

Bases completas facer clik aquí
 
 
 
 

No hay comentarios: